Chào mừng bạn đến với Orchids Bonsai Forum.


Phong Lan tài Tử Duy Công Trang Vường Hằng Nga VT
Phong Lan Trường An Vườn Lan Lê Chi Vườn Phạm Cao Hòa Vườn Trunghongmon Mua Bán Tổng hợp

Trang 1/2 12 cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 9 trên 12

Ðề tài: Chăm sóc Lan Thủy tiên mỡ gà (Dendrobium densiflorum)

 1. #1
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Chăm sóc Lan Thủy tiên mỡ gà (Dendrobium densiflorum)

  Mời các bạn tham khảo !

  thuongchi dịch từ ricardogupi.blogspot.com/2008/10/dendrobium-densiflorum-culture.html


  Dendrobium densiflorum, Culture / Chăm sóc Lan Thủy tiên mỡ gà.


  A fully mature flower of Den. Densiflorum / Một hoa hoàn toàn trưởng thành của Thủy tiên mỡ gà


  An inflorescence / Một cụm hoa


  Dendrobium densiflorum is an orchid that is widespread in the south of Asia. I got my plant from a friend that got tired of waiting for it to bloom. When I got the plant it had canes that were about a foot tall and had scars that showed that in the past, before my friend had it in his possession it had apparently bloomed. I put it in a pot made out of a plastic soda bottle and put it with my other Dendrobium without too much hope of ever seeing flowers. The plant initially had a measly root ball, but under my care it started producing a significant number of new roots. In 2005 it produced a cane larger than any before, this happened again in 2006 and 2007 when it produced a cane almost two feet long that dwarfed all previous canes. In 2007 it produced its first inflorescence. I suspect that even though the climate might not have been conductive to blooming, this plant was probably immature during the time my friend had it and what we took for inflorescence scars might have been aborted inflorescence buds, something that immature or weak plants sometimes produce. My plant is growing vigorously with routine care and hopefully in the future it will be strong enough to produce multiple inflorescences.

  Dendrobium densiflorum là một phong lan - phổ thông ở miền Nam châu Á. Tôi được lan này từ một người bạn - đã mệt mỏi vì chờ đợi nó ra hoa. Khi tôi được lan, nó đã có các thân - cao khoảng một foot và có vết sẹo - cho thấy rằng trong quá khứ, trước khi người bạn của tôi sở hữu nó nó rõ ràng đã nở hoa. Tôi đặt nó trong một chậu được làm bằng một chai nước ngọt nhựa và đặt nó với Dendrobium khác không hy vọng quá nhiều vào việc sẽ thấy hoa. Ban đầu cây đã có một bóng rễ không giá trị, nhưng dưới sự chăm sóc của tôi, nó bắt đầu sản xuất một lượng rễ mới đáng kể. Năm 2005, sản xuất một cây thân lớn hơn bất kỳ thân nào trước đây, điều này lại xảy ra trong năm 2006 và 2007 khi nó tạo ra một thân dài gần hai feet - tất cả các thân trước đây không lớn nổi. Trong năm 2007, nó sản xuất cụm hoa đầu tiên. Tôi nghi ngờ - mặc dù khí hậu có thể không thích hợp để nở hoa, lan này có thể chưa trưởng thành trong thời gian bạn của tôi có nó và những gì chúng tôi đã nhận là các vết hoa có thể là các nụ hoa bị hỏng, một cái gì đó mà lan chưa trưởng thành hoặc yếu đôi khi được tạo ra. Lan tôi phát triển một cách mạnh mẽ bằng việc chăm sóc thường xuyên và trong tương lai hy vọng nó sẽ khỏe mạnh, đủ để sản xuất nhiều chùm hoa.

  How do I cultivate it. / chăm sóc Lan ra sao.

  Light: Full sun most of the morning, dappled sunlight the rest of the day, but much care is taken that the plant is not so exposed as to get sunburn. Temperature: 85F day in summer with a 10F degree drop at night, 75F day between September and April with a 10F degree drop at night.

  Ánh sáng: Nắng hoàn toàn hầu hết buổi sáng, ánh nắng khuếch tán phần còn lại của ngày, nhưng nhiều chăm sóc được thực hiện - lan không được phơi bày lâu để bị cháy nắng. Nhiệt độ: 850F ban ngày trong mùa hè với 100F giảm vào ban đêm, ngày 750F giữa tháng chín và tháng tư với một mức độ 100F giảm vào ban đêm.

  Watering: Daily when it is producing new growth, when new growth matures all supplemental watering is suspended and it only gets water when it rains.

  Tưới nước: hàng ngày khi nó sản xuất tăng trưởng mới, khi tăng trưởng mới trưởng thành, tất cả các nước tưới bổ sung bị ngưng và nó chỉ nhận nước khi trời mưa.

  Fertilizer: Weekly diluted 20-20-20 when it is in full growth, none after the cane matures. Organic fertilizer is also used to help the canes to plump up.

  Bón phân: Hàng tuần, pha loãng 20-20-20 khi nó là tăng trưởng đầy đủ, không bón sau khi thân trưởng thành. Phân bón hữu cơ cũng được sử dụng để giúp thân đầy đặn lên.

  Humidity: The climate supplies a humidity level from 70 to 80 percent during the day. / Độ ẩm: khí hậu cung cấp một mức độ ẩm 70-80% trong ngày.

  Media: Medium sized bark. Potting: The middle tube of a plastic soda bottle was used, the media was held in by a very open wire bottom that allows for decayed media to fall.

  Chất trồng: Vỏ cây cở trung bình. Chậu: phần ống giữa của một chai nhựa nước ngọt được dùng, chất trồng được bố trí trong/bằng một đáy cột dây rất mở - cho phép các chất trồng bị hư rơi.

  Repotting: The plant was allowed to become pot bound, but it is in need of re potting because the canes have begun to grow against the side of the pot.

  Thay chậu: Lan được phép khi chậu trở nên bị giới hạn, nhưng nó cần thay chậu vì các thân đã bắt đầu phát triển kháng lại thành chậu.

  Seasonality: It gets little special care when not growing or blooming, it gets concentrated care when it is producing new growths as canes grow relatively fast.

  Vụ mùa: Nó nhận ít sự chăm sóc đặc biệt khi không phát triển hay nở hoa, chĩ được chăm sóc tập trung khi nó sản xuất các tăng trưởng mới khi các thân phát triển tương đối nhanh.

  This is a magnificent plant that is quite rewarding if you are able to give it the growing conditions it needs. Sadly the flowers are short lived and last only five to six days. I have another plant that was also labeled densiflorum but that has not bloomed even when it achieved a large size. However its canes are deeply furrowed which makes me think it may be thysiflorum. The thyrsiflorum plant grows very well and it’s very hardy but has not shown any inclination to bloom even after ten years under my care.

  Đây là một cây tuyệt đẹp – đền đáp xứng đáng nếu bạn có thể để cho nó những điều kiện phát triển cần thiết. Đáng buồn thay, những hoa sống ngắn ngủi và kéo dài chỉ có 5-6 ngày. Tôi có một lan khác cũng được gắn nhãn Thủy tiên mỡ gà nhưng đã không nở hoa ngay cả khi nó đạt được một kích thước lớn. Tuy nhiên, thân nó có rảnh sâu làm cho tôi nghĩ rằng nó có thể là Thủy tiên cam (Thủy tiên vàng). Thủy tiên cam phát triển rất tốt và nó rất khoẻ mạnh, nhưng không hiển thị bất kỳ khuynh hướng nào của việc nở hoa thậm chí sau mười năm dưới sự chăm sóc của tôi.

  Pests: Snails and slugs may eat the tender canes but little else seems to bother this plant in my location. Unfortunately the bright color of the inflorescence seems to attract all the thrips in the local area and they will converge of the inflorescence and damage it if it is not protected. (I usually take the plant indoors when its in bloom). Unfortunately thrips seem to find these flowers so alluring that they will wallow through a thick slurry of Sevin dust to sink their thrice accursed mouth parts in the flower, they then die in transports of ecstasy all the while spoiling the flowers with their unsightly little bodies.

  Sâu hại: ốc sên có thể ăn các thân mềm, nhưng côn trùng nhỏ khác có vẻ làm phiền lan này ở nơi của tôi. Không may, màu sắc tươi sáng của hoa dường như thu hút tất cả các bọ trĩ trong khu vực địa phương và chúng sẽ hội tụ về hoa và làm hỏng nó nếu nó không được bảo vệ. (Tôi thường để lan trong nhà khi nó đang ra hoa). Không may bọ trĩ dường như tìm thấy những hoa rất quyến rũ này - chúng sẽ đắm mình trong một lớp bùn dày của bụi phấn Sevin? để chìm những phần miệng đáng ghét ba lần của chúng trong hoa, rồi tất cả chúng chết khi thấm thuốc lắc trong khi làm hư hoa với các thân nhỏ khó coi của chúng.

  Còn tiếp

 2. The Following 1 Users Say Thank You to chi0209vtc For This Useful Post:
 3. #2
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P
  Mời các bạn tham khảo !

  thuongchi dịch từ ricardogupi.blogspot.com/2011/03/dendrobium-densiflorum-revisited-march.html


  Dendrobium densiflorum revisited, the March 2011 blooming / Trở lại Thủy tiên mỡ gà, nở hoa Tháng 3 - 2011  Photo taken using sunglight / Ảnh chụp dùng ánh nắng


  Freshly opened inflorescences photographed under sunlight / Cụm hoa mới nở được chụp trong nắng


  Four day old inflorescences photographed with flash. The fact that local temperatures have been significantly cooler than the norm has meant that the flowers have held up well and may last more than a week.

  Bốn ngày chùm hoa củ được chụp với đèn flash. Thực tế rằng nhiệt độ địa phương được làm mát đáng kể hơn so với bình thường có nghĩa là hoa đã sắp đặt tốt và có thể kéo dài hơn một tuần.


  This is the 2011 blooming of my Dendrobium densiflorum. It produced four large inflorescences, because of the way they were in the canes only three can be seen. This plant has continued growing in size since I wrote about it back in 2008. Good management when it is producing its new growths, which need plenty of watering and fertilizer, has resulted in the plant producing the largest canes to date, some achieving a lenght of 20 inches (53 cm). Although this orchid has been at times an erratic and shy bloomer, a winter with unusually cool temperatures for our locality stimulated four of the canes into blooming. The cooler temperatures have also helped extend the life of the flowers. This plant is very pot bound and has been in need of repoting for some time now, but this is something I must confess I dread as this plants greatly resent root damage and can sulk or even die from a too rough repotting. I have moved the plant indoors as thrips are driven insane with desire by the sight of this flowers and will flock to them in great numbers and damage them in short order. Rain can also damage the flowers. Sudden exposure to higher temperatures can cause premature wilt in individual flowers of the inflorescence which can spoil the look of the same. I saw a number of seedlings of this species for same at the 2011 Puerto Rico Orchid society orchid show in March 17-20. I wonder if in a few years there will be more plants of this species blooming locally. I recall that in the nineties in every spring show you could see plants of Den farmeri, Den palpebrae and even Den. densiflorum (although this last one was the rarest of the lot). Nowadays all you see in local shows of this type of Dendrobium are plants of Den, farmeri var. albiflora.

  Đây là lần ra hoa Dendrobium densiflorum của tôi năm 2011. Nó mọc bốn chùm hoa lớn, vì chúng lẫn trong thân nên chỉ có thể nhìn thấy ba. Lan này tiếp tục phát triển kích thước kể từ khi tôi đã viết về nó trong năm 2008. Chăm sóc tốt khi nó mọc các tăng trưởng mới - cần tưới nước và bón phân nhiều, có kết quả trong việc mọc các thân lớn nhất đến nay, một số đạt được hiều dài 20 inches (53 cm). Mặc dù phong lan này ở vào các thời điểm là một lan nở hoa thất thường và nhút nhát, một mùa đông với những nhiệt độ lạnh bất thường ở địa phương chúng tôi kích thích bốn thân nở hoa. Nhiệt độ mát hơn cũng giúp kéo dài tuổi thọ hoa. Lan này bị giới hạn chậu và cần sang chậu vào thời gian bây giờ, nhưng điều này là một việc gì đó, tôi phải thú nhận tôi sợ khi cây stress rất nhiều do thiệt hại rễ và có thể hờn dỗi hoặc thậm chí chết vì một sự thay chậu quá thô bạo. Tôi chuyển lan vào trong nhà khi bọ trĩ bị mất trí với mong muốn nhìn thấy hình ảnh các hoa này sẽ đổ xô đến với số lượng lớn và gây thiệt hại cho hoa trong thời gian ngắn. Mưa cũng có thể làm hỏng hoa. Tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao hơn có thể gây ra việc tàn sớm ở các cá thể của cụm hoa có thể làm hỏng cái nhìn toàn cảnh. Tôi đã thấy một số cây giống của loài này cũng trong triển lãm hoa lan hội hoa lan Puerto Rico từ 17-20 tháng ba, 2011. Tôi tự hỏi nếu trong vài năm sẽ có thêm loài lan này nở hoa tại địa phương. Tôi nhớ lại rằng trong mười chín lần, trong mỗi triển lãm mùa xuân, bạn có thể nhìn thấy Den farmeri, Den palpebrae và ngay cả Den. densiflorum (mặc dù lan cuối cùng hiếm nhất trong nhiều loại). Ngày nay tất cả bạn thấy trong các Triển lãm địa phương của loại Dendrobium này là các lan Den. farmeri var. albiflora.

  Someone asked me why grow plants with such short lived flowers. The flowers of this species can be short lived, but during the time they are in full bloom they are so beautiful they outshine everything else. The japanese people have a concept where certain things are beautiful because they are transcient. Then these flowers have double measure of beauty, they are transcient and also beautiful on their own right. This concept of fleeting beauty can be seen on the poem of Kokan Shiren (1278-1346) a poet and Zen Master. This poem was written after a large earthquake has struck the part of Japan where the poet lived.

  Có người hỏi tôi tại sao trồng lan những hoa có tuổi thọ ngắn như vậy. Hoa loài này có thể sống ngắn ngủi, nhưng trong thời gian chúng nở rộ, chúng rất đẹp, chúng làm lu mờ tất cả mọi thứ khác. Người dân Nhật Bản có một khái niệm những điều nào đó là đẹp, vì họ là khách trọ ngắn ngày (transcient). Sau đó, những hoa này có sự đo lường vẻ đẹp gấp bội, chúng là transcient và cũng xinh đẹp, là của riêng họ. Khái niệm vẻ đẹp thoáng qua này có thể được thấy trên bài thơ của Kokan Shiren (1278-1346) một nhà thơ và Thiền Sư. Bài thơ này được viết sau một trận động đất lớn đã xảy ra một phần của Nhật Bản, nơi nhà thơ sống.

  Still things moving, / firm becomes unfirm, / land like ocean waves, / house like a boat -- / a time to be fearful, / but to delight as well; / no wind, yet the wind-bells / keep on ringing.

  Vẫn có thứ rung chuyển / kiên cố thành tạm bợ, / đất bằng như sóng biển, / nhà giống chiếc thuyền nan / một thời vì khiếp sợ, / nhưng hân hoan cũng tốt / không gió, chưa chuông gió / tiếng chuông tiếp tục ngân.


  Hết

  Cám ơn các bạn đã xem 4. The Following 3 Users Say Thank You to chi0209vtc For This Useful Post:
 5. #3
  Avatar của lovelovely
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Tên:
  Phương
  Tuổi
  29
  Nơi ở:
  Thành Phố Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  164
  Thanks
  68
  Thanked 145 in 77 P
  đẹp quá đi. 6. #4
  Avatar của loankut3c
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Tên:
  Yêu Hoa Lan
  Nơi ở:
  Ninh Bình
  Bài gởi
  10
  Thanks
  3
  Thanked 2 in 2 P
  đẹp kinh nhỉ... ^^ 7. #5
  Avatar của Hungquocnguyen01
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Tên:
  Nguyễn Quốc Hưng
  Tuổi
  40
  Nơi ở:
  Bình Thạnh, TP.HCM
  Bài gởi
  767
  Thanks
  17
  Thanked 271 in 213 P
  đọc bài dịch dạng này chả hiểu được gì, dù sao cũng thanks bác đã cô1 gắng diễn giải.


  Mới tập trồng lan nên cần sự chỉ dẫn của mọi người (Tel: 0909543479)

  To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

 8. #6
  Avatar của Thanhnhanscb
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Tên:
  Lê Thành Nhân
  Tuổi
  28
  Nơi ở:
  Q.8 - Chợ Gạo, TG
  Bài gởi
  1.260
  Thanks
  74
  Thanked 598 in 428 P
  m đang có 2 chậu mới trồng, cao khoảng 30cm, không biết tầm này thì bao lâu nữa sẽ ra hoa? Nhờ kinh nghiệm mọi người! 9. #7
  Avatar của MrCoffee
  Tập tành thành nghệ nhân!
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Tên:
  Phạm Thanh Hải
  Tuổi
  30
  Nơi ở:
  182 ấp Phú Thuận - Xã Quới Thành - Châu Thành - Bến Tre
  Bài gởi
  1.168
  Thanks
  199
  Thanked 418 in 302 P
  Trích Nguyên văn bởi Thanhnhanscb Xem Bài viết
  Em đang có 2 chậu mới trồng, cao khoảng 30cm, không biết tầm này thì bao lâu nữa sẽ ra hoa? Nhờ kinh nghiệm mọi người!
  Cứ từ từ rồi thành quả sẽ đến, nếu không có thành quả thì chắc sẽ thành chánh quả Nhân ơi 10. #8
  Avatar của MrCoffee
  Tập tành thành nghệ nhân!
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Tên:
  Phạm Thanh Hải
  Tuổi
  30
  Nơi ở:
  182 ấp Phú Thuận - Xã Quới Thành - Châu Thành - Bến Tre
  Bài gởi
  1.168
  Thanks
  199
  Thanked 418 in 302 P
  ới ra lăng Ông Bà Chiểu hốt một bụi 30k :D 11. #9
  Avatar của Thanhnhanscb
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Tên:
  Lê Thành Nhân
  Tuổi
  28
  Nơi ở:
  Q.8 - Chợ Gạo, TG
  Bài gởi
  1.260
  Thanks
  74
  Thanked 598 in 428 P
  Trích Nguyên văn bởi MrCoffee Xem Bài viết
  Cứ từ từ rồi thành quả sẽ đến, nếu không có thành quả thì chắc sẽ thành chánh quả Nhân ơi
  Cây em mua ở Thành Thái nè, lá nhìn ngon lành lắm 12. The Following 1 Users Say Thank You to Thanhnhanscb For This Useful Post:
Trang 1/2 12 cuốicuối

Đánh dấu

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạnkhông thể tạo chủ đề
 • Bạn không thể gửi Trả lời
 • Bạn không thể gửi Đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
 •  

Mạng Fpt|
Hoa Phong Lan| Hoa Lan| Bonsai| Cây Cảnh|
Dendrobium| Cattleya| Cymbidium-Địa Lan| Paphiopedilum-Lan Hài| Phalaenopsis-Hồ Điệp|
Forum Copy by Hoalancaycanh.com - Thành Viên tự chịu trách nhiệm với Nội dung bài viết của mình